پروژه چمن مصنوعی باشگاه در بروجرد

انجام پروژه چمن مصنوعی باشگاه در بروجرد. در این پروژه از چمن مصنوعی اطلس 15 میلیمتر استفاده شده است.

نام پروژه
باشگاه در بروجرد
متراژ
100 متر مربع
شهر
بروجرد
چمن مصنوعی
اطلس
طول الیاف
15 میل
نوع
موکتی باشگاه