نمونه کارها

چند نمونه از پروژه های چمن مصنوعی اجرا شده توسط شرکت چمن مصنوعی اطلس چمن 

نمونه کارها

پروژه برج حکمت اندرزگو

 

برج حکمت

 

حکت اندرزگو

 

حکمت

 

برژه بیمارستان روزبه

بیمارستان روزبه

پروژه زمین فوتبال ابن سینا

ابن سینا

 

پروژه دبستان دانش و صنعت مراغه

دبستان

پروژه زمین فوتبال سیردان

سیردان

 

زمین فوتبال سیردان

پروژه زمین فوتبال خرمدشت

خرمدشت

 

خرمدشت فوتبال
مطالب پیشنهادی